Ana Sayfa   |  Duyurular   |  Faaliyet Alanlarýmýz   |  Sýkça Sorulan Sorular   |  Sosyal Sorumluluk Projeleri   |  Çözüm Ortaklarý   |  Ýletiþim YürüÇek Facebook YürüÇek Twitter YürüÇek YouTube      
Hakkýmýzda | Etkinlik Takvimi | Doða Etkinlikleri | Fotoðraf Etkinlikleri | Geçmiþ Etkinlikler | Üyelik
 

Güncel Etkinlikler
******YÜRÜÇEK ÝLE KOZAN DÜÞLER ALEMÝ KAMPI( 16 Ekim Cumartesi -17 Ekim Pazar )*****

******YÜRÜÇEK ÝLE KOZAN DÜÞLER ALEMÝ KAMPI( 16 Ekim Cumartesi -17 Ekim Pazar )*****
16.10.2021 - 12:30

Etkinliðimize Katýlmak için Týklayýnýz.. (Lütfen Rezervasyon Formunu Doldurunuz..)

Detaylar
KAMP DETAYLARI
**Kamp ormanlýk alanýn içinde göle yakýn bir noktada her an orman yürüyüþüne müsaitbir yerdedir.
**Kamp alaný özel izin alýnarak rezerve edilmiþtir. Konakalama yapacaðýmýz alan ideal bir kamp alaný olup grubumuz dýþýnda giriþlere kapalý güvenlik görevlisi olan bir kamp alanýdýr(iki gün boyunca grubumuza tahsis edilmiþtir)
**Kamp yerinde elektrik vardýr
**Kamp yerinde akan su ve lavabo bulunmaktadýr.
**Kamp yerinde güvenlik bulunmaktadýr
**Kamp yerinde kapalý gölgelikli alan bulunmaktadir(Çadýrý su geçirenler buraya kurabilirler çadýrlarýný)
** Kamp yerinde Çadýrlarý kurabileceðiniz düz çim alan mevcuttur
**Kamp alanýnda mangal mevcuttur
**Kamp alanýnda sandalye ve masa mevcuttur
**Kamp yerinde kamp ateþi gece yanacaktýr
**  Kamp yerinde müzik sistemi vardýr...Ýhtiyaca göre kur dökülebilir 
**Kamp yerinde çay olacaktýr. (Pazar sabahý kahvaltý çayý)
**Ýlk gün akþam mangal için alacaðýnýz etleri koyabileceðiniz buzluðumuz araçta olacaktýr
**Kamp yerinde içecek tüketilebilir(Kimseyi rahatsýz etmemke kaydý ile. Davranýþlarý ile baþkalarýný rahatsýz edenler diðer kamplara alýnmayacaktýr)

***Kamp yerine ulaþým minübüs ile olacaktýr. Bireysel araç ile katýlým mümkün deðildir(Araç ile katýlýmlar olduðunda kirasý ödenen minübüsler boþ gitmektedir)
ÖNEMLÝ NOT1: Bu gezi kamplý bir gezi olmasýndan dolayý Çadýrý olmayýp kampýmýza ilk defa katýlanlara Çadýr Yürüçek Doða Sporlarý ve Fotoðraf Kulübü tarafýndan cüzi bir ücret karþýlýðý temin edilecektir. 4 adet çadýrýmýz mevcuttur.
ÖNEMLÝ NOT 2: Kampa katýlan katýlýmcýlar kampta yapýlacak iþlere katýlmak ile mükelleftirler. Çadýrlarýn kurulumu kampýn kurulumu ve yerleþimi ve sonrasýnda çadýrlarýn toplanmasýnda görev alacaklardýr.
Kontenjan Sýnýrlý Sayýdadýr, Ödeme havalesi yapýlmadan kaydýnýz gerçekleþmiþ olmayacaktýr…
KAMP PROGRAMI:
Cumartesi :
12:30 Hareket Barajyolu 6,5 durak LCW Karþýsý
14:30 Kamp alanýna varýþ
15:15 Çadýrlarýn kurulmasý, eþyalarýn yerleþtirilmesi (isteyen kendi getirdikleri ile öðle yemeðini yiyebilir yemek yemeyecekler için serbest zaman)
19:00 Akþam yemeði kamp alanýndaki mangalýmýzýn yakýlmasý
20:00 Kamp ateþinin yakýlmasý (Ýsteyenler için müzik eðlence)
24:00 Sessizlik saati ve gürültüsüz kamp ateþi  sohbeti
Pazar
8:30 Uyanma ve Kahvaltý
9 :00 Kahvaltý ve Çevre Temizliði
10: 00  Doða Yürüyüþü baþlangýcý  (Ýsteyen kamp alanýnda kalýp yürümeyebilir)
16:00 Kamp Yerinde Öðlen yemeði
18:00 Adana’ya hareket
20:00 Adana’ya varýþ

KAMP KATILIM ÜCRETÝ:
110 TL (Ulaþým(2 günlük münübüs kirasý)+Tursab belgesi + +Çay + Kömür )  (Bu ücret içerisinde çadýr uyku tulumu ve mat ücreti yoktur ) Kamp yeri ücreti vs için ekstra ücret alýnmayacaktýr.

Uyku tulumu ve matý olmayanlar için Uyku Tulumu + Mat Kiralama Ücreti: 45 TL (Uyku tulumlarý – 25 derecedir . Gece rahat ve sýcak bir uyku için idealdir)
Çadýr Kiralama Ücreti : Kiþi baþý 30 tl dir. Çadýrlar 2 kiþilik olup 4 adet mevcuttur 1 adet te aile için 4 kiþilik çadýr mevcuttur. (Kendi çadýrýnýz var ise kiralamak yerine lütfen getiriiz)

ÝLETÝÞÝM:
SIRRI KÜÇÜKARSLAN   0530 166 63 07

AKTÝVÝTE KÝMLERE:

Bu etkinlik özelikle kamp tecrübesi olmayanlar için ideal bir ortam saðlamaktadýr.Her yaþtan katýlýmcý için uygundur. Güvenlik, wc, düzgün kamp alaný, kapalý alanlar vs. Tecrübesi olan arkadaþlar bunalarýn ne anlama geldiðini daha iyi bilirler 😊

KÝÞÝSEL ÝHTÝYAÇ: Kullandýðýnýz özel bir ilaç varsa yanýnýzda bulundurunuz.

YANINDA GETÝR: Bilekleri saran yürüyüþ botu. Sert ve týrtýklý taban tercih edilmelidir. Topuklu, kösele ve düz tabanlý ayakkabý giymeyin Yedek ayakkabý, çamaþýr ve mevsime göre yedek giyim eþyasý. Yaðmurluk veya panço. Küçük bir sýrt çantasý (kumanya, su ve kiþisel ihtiyaçlarýnýzý karþýlamak için) Mevsime göre çaký, fener, gözlük, þapka, bere, eldiven, güneþ kremi vs... Yanýnýzda yeterli miktarda su bulundurun. Hafif, kolay kuruyan, rahat ve dar olmayan giysiler giyin. Kot giyinmeyin.

*Yürüçek Türkiye Daðcýlýk Federosyonu ve Türkiye Fotoðraf Federasyonu Resmi Üyesi bir Dernektir.


Etkinlik Programý

Kamp Programý
Cumartesi :
12:30 Hareket Barajyolu 6,5 durak LCW Karþýsý
14:30 Kamp alanýna varýþ
15:15 Çadýrlarýn kurulmasý, eþyalarýn yerleþtirilmesi (isteyen kendi getirdikleri ile öðle yemeðini yiyebilir yemek yemeyecekler için serbest zaman)
19:00 Akþam yemeði kamp alanýndaki mangalýmýzýn yakýlmasý
20:00 Kamp ateþinin yakýlmasý (Ýsteyenler için müzik eðlence)
24:00 Sessizlik saati ve gürültüsüz kamp ateþi  sohbeti
Pazar
8:30 Uyanma ve Kahvaltý
9 :00 Kahvaltý ve Çevre Temizliði
10: 00  Doða Yürüyüþü baþlangýcý  (Ýsteyen kamp alanýnda kalýp yürümeyebilir)
16:00 Kamp Yerinde Öðlen yemeði
18:00 Adana’ya hareket
20:00 Adana’ya varýþ
Gerekli Ekipmanlar

KÝÞÝSEL ÝHTÝYAÇ: Kullandýðýnýz özel bir ilaç varsa yanýnýzda bulundurunuz.

YANINDA GETÝR: Bilekleri saran yürüyüþ botu. Sert ve týrtýklý taban tercih edilmelidir. Topuklu, kösele ve düz tabanlý ayakkabý giymeyin Yedek ayakkabý, çamaþýr ve mevsime göre yedek giyim eþyasý. Yaðmurluk veya panço. Küçük bir sýrt çantasý (kumanya, su ve kiþisel ihtiyaçlarýnýzý karþýlamak için) Mevsime göre çaký, fener, gözlük, þapka, bere, eldiven, güneþ kremi vs... Yanýnýzda yeterli miktarda su bulundurun. Hafif, kolay kuruyan, rahat ve dar olmayan giysiler giyin. Kot giyinmeyin.
Fiyat Bilgileri

KAMP KATILIM ÜCRETÝ: 110 TL (Ulaþým(2 günlük münübüs kirasý)+Tursab belgesi + +Çay + Kömür )  (Bu ücret içerisinde çadýr uyku tulumu ve mat ücreti yoktur ) Kamp yeri ücreti vs için ekstra ücret alýnmayacaktýr.

Uyku tulumu ve matý olmayanlar için Uyku Tulumu + Mat Kiralama Ücreti: 45 TL (Uyku tulumlarý – 25 derecedir . Gece rahat ve sýcak bir uyku için idealdir)
Çadýr Kiralama Ücreti : Kiþi baþý 30 tl dir. Çadýrlar 2 kiþilik olup 4 adet mevcuttur 1 adet te aile için 4 kiþilik çadýr mevcuttur. (Kendi çadýrýnýz var ise kiralamak yerine lütfen getiriiz)
Rezervasyon
Sýrrý Küçükarslan 0530 166 63 07
Yemek
Cumartesi Akþam Mangal Yanacak
Pazar Sabah KAhvaltýsýnda Çaylar Yürüçekten kendi getirdikleriniz ile kahvaltý yapabilirsiniz...
Pazar Öðlen MAngal Yanacak
Parkur
2-5-8  km istediðinizi yürüyebilirsiniz...
Çocuklar Ýçin Detay
Her yaþtan katýlýmcý için uygundur.
Aracýnýz ile Katýlým
Mümkün deðil
Etkinlik Afiþi

Tanýtým Videosu


Rezervasyon Kapatýlmýþtýr (Kontenjan Dolmuþtur.). Ýlginize Teþekkür Eederiz. Diðer Etkinliklerimize Rezervasyon Kaydý Yapabilirsiniz.Tüm Etkinlikler için týklayýnýz..
Etkinliðin Detaylarýna Hýzlý Ulaþým

Güncel Etkinlikler
*****YÜRÜÇEK ÝLE GÜNÜBÝRLÝK DOÐA YÜRÜYÜÞÜ VE PÝKNÝK (17.10.2021 PAZAR)
17.10.2021 - 07:45
******YÜRÜÇEK ÝLE KOZAN DÜÞLER ALEMÝ KAMPI( 16 Ekim Cumartesi -17 Ekim Pazar )*****
16.10.2021 - 12:30
ADANADA RÜZGARLI YEPEDE HER HAFTA SONU YAMAÇ PARAÞÜTÜ UÇUÞLARI
15.10.2021 - 09:00
TREN ÝLE KARS GEZÝSÝ(DOÐU EXPRESÝ ÝLE ÇILDIR GÖLÜ & ANÝ HARABELERÝ & SARIKAMIÞ ÞEHÝTLÝÐÝ )
17.11.2021 - 15:30

Çözüm Ortaklarýmýz© 2016 - YÜRÜÇEK Doða Sporlarý ve Fotoðraf Kulübü


+90 (530) 490 63 07       bilgi@yurucek.org       www.yurucek.org


YürüÇek Facebook YürüÇek Twitter YürüÇek YouTube