Ana Sayfa   |  Duyurular   |  Faaliyet Alanlarýmýz   |  Sýkça Sorulan Sorular   |  Sosyal Sorumluluk Projeleri   |  Çözüm Ortaklarý   |  Ýletiţim YürüÇek Facebook YürüÇek Twitter YürüÇek YouTube      
Hakkýmýzda | Etkinlik Takvimi | Dođa Etkinlikleri | Fotođraf Etkinlikleri | Geçmiţ Etkinlikler | Üyelik
 

Geçmiţ Etkinlikler
UZUNCABURÇ / ROMA YOLU / OLBA KRALLIĐI / OLBA VADÝSÝ / KIZ KALESÝ FOTOĐRAF GEZÝSÝ

UZUNCABURÇ / ROMA YOLU / OLBA KRALLIĐI / OLBA VADÝSÝ / KIZ KALESÝ FOTOĐRAF GEZÝSÝ
5.2.2017 - 06:45

Detaylar

UZUNCABURÇ / ROMA YOLU / OLBA KRALLIĐI / OLBA VADÝSÝ / KIZ KALESÝ

5 ŢUBAT 2017 Pazar

YÜRÜÇEK DOĐA SPORLARI ve FOTOĐRAF KULUBÜ olarak, dođa yürüyüţlerimize tarih kokan bir yürüyüţ ile devam ediyoruz. Tüm dođa severleri ve fotođrafçýlarý etkinliđimize bekliyoruz.

Sabah Kahvaltýsý için Cambazlý Köyünde Çay Ocađýnda durulacaktýr. Uzuncaburç köyüne varýlarak Roma Yolu (1,5 km) yürüyüţümüz baţlayacaktýr. Daha sonra 1 km asfaltta yürüyüţün ardýndan, Olba krallýđý vadiden 9-10 km civarýnda yürünerek, yürüyüţümüz son bulacaktýr, Fotođraf Çekimi için Kýz Kalesine geçiyoruz. Günlerin kýsa olmasý ve yolun uzun olmasýndan dolayý etkinlik bitiminde ateţ yakýlmayacaktýr. Tüm katýlýmcýlar sabah kahvaltýlarýný ister evlerinde yapabilirler, isterlerse getirdiđiniz yiyecekler ile Cambazlý Köyünde vereceđimiz molada yapabilir. Öđlen yemeklerinizi ve kiţisel eţyalarýnýzý etkinlikten önceki gün çantanýza koymayý unutmayýnýz. Yolda alýţveriţ molasý için durulmayacaktýr. Etkinlik detaylarý aţađýdaki gibidir.

Tarih ve Kültür Gezisi Nedeniye, Ören yerlerine giriţ ücretli olacađýndan, eđer varsa Müze Kartý Olanlar veya ÝŢ Bankasý Maksimum Kartý olanlar yanlarýnda bulundurmalarý, Önemle rica olunur.

ETKÝNLÝK PROGRAMI

06:45 Toplanma, Barajyolu 6,5 Durak Koton Mađazasý Yaný, Kardeţler Unlu Mamülleri

07:00 Hareket

08:45 Cambazlý Köyündeki Çay Bahçesinde Kahvaltý Molasý (getirdiđimiz yiyecekler ile)

09:30 Uzuncaburç’a varýţ ve yürüyüţ baţlangýcý

Uzuncaburç, roma yolu, olba krallýđý, olba vadisi

15:30 Kýz Kalesi’ne hareket

16:00 Kýz Kalesi’nde Fotođraf Çekimi

17:30 Adana’ya hareket

19:30 Adana’ya varýţ

ÜCRET BÝLGÝSÝ: 50 TL

Kulüp Üyelerimiz ve Lisanlý Sporcularýmýz için: 45 TL

EFT/HAVALE OLARAK ÜCRETÝ ÖDEMEK ÝÇÝN:

HESAP ADI : EDE ORGANÝZASYON- iBAN : TR7100 0320 0000 0000 4183 9496 (TEB BANKASI)

Ödeme yaptýktan sonra bilgi vermeniz yeterlidir.

Ücrete Dahil Olan Hizmetler:

* Adana’dan Ulaţým

* Türsab Belgeli Araçlar ile Ulaţým

* Rehberlik ve Ekipman

* Giderler geziye katýlýcak katýlýmcýlarýmýza pay edilir.

Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler:

Gün Boyu Yiyecek ve Ýçecekleriniz.

YÜRÜÇEK , Türkiye Dađcýlýk Federasyonu Üyesi bir Dađcýlýk Kulübüdür.

DETAYLI BÝLGÝ ve REZERVASYON için;

SIRRI KÜÇÜKARSLAN, 0530 490 6307

Web Sayfamýz: www.yurucek.org

Facebook Sayfamýz: https://www.facebook.com/groups/yurucek.org/

YANINIZA ALMANIZ GEREKENLER

Yađmurluk, yedek kýyafet, mevsime uygun kýyafetler, Yürüyüţ ayakkabýsý, sýrt çantasý, en az 2 Lt su, enerji verecekler gýdalar (kuru üzüm, kuru kayýsý, fýndýk, ceviz gibi)

PARKUR BÝLGÝSÝ

Yaklaţýk 12 km kolay bir parkurdur.

Uzuncaburç hakkýnda;

Silifke’nin 30 km. kuzeyinde, bugünkü Uzuncaburç Köyü’nün kapladýđý sit alaný, Hellenistik Çađda Olba’nýn (Ura) ibadet yeri idi.

Bugün Ura olarak tanýnan Olba kenti, Uzuncaburç’un 4 km dođusunda önemli bir yerleţim yeri olup, halkýn ibadet ettiđi Zeus Tapýnađý Uzuncaburç’ta yer almaktaydý.

Ancak Romalýlar yöreye egemen olduktan sonra M.S I. yüzyýlýn sonlarýna dođru Zeus Tapýnađý’nýn bulunduđu yere özel önem vererek, burasýný Olba’dan ayýrýp Diakaiseria adýyla bađýmsýz bir site haline getirmiţlerdir. Nitekim burada Zeus Tapýnađý ile kent burcu dýţýnda kalan bütün mimari yapýlar, Roma dönemine aittir.

Bizans döneminde de burasý yerleţim yeri olarak kullanýlmýţtýr.

Olba Krallýđý hakkýnda,

Uzuncaburç’un 4 km dođusundaki Ura, Helenistik dönemde Olba Krallýđý’nýn merkezi ve önemli bir ticaret ţehri idi. Bir tepenin üzerinde kurulmuţ bulunan antik kentten günümüze kadar gelebilmiţ kalýntýlar arsýnda çeţme binasý, su kemeri, evler, tiyatro ve nekropol bulunmaktadýr.

Buradaki en önemli yapýtlardan biri olan çeţme binasý Septimus Severus (Ý.S. 193 - 211) zamanýnda yaptýrýlmýţtýr. Lamus Deresi’nden alýnan su kanal, tünel ve akuadüklerle bu çeţmeye akýtýlýyordu.

Kýz Kalesi hakkýnda,

Beldenin adýný aldýđý ve Deniz Kalesi olarak da anýlan Kýzkalesi, belde sahilindeki küçük bir adacýđýn üzerinde kurulmuţtur. Kýyýya uzaklýđý bulunduđunuz yere göre deđiţmekle birlikte ortalama 600 m. kadardýr. Burada bulunan bir yazýttan 1199 yýlýnda I. Leon tarafýndan yaptýrýlmýţ olduđunu öđreniyoruz. 1361’de Kýbrýs Krallýđý tarafýndan zapt edilmiţtir. Strabon , Roma Dönemi’nde korsanlarýn burasýný barýnak olarak kullandýklarýndan bahsetmektedir. Bu kalede Bizans ve Ermeniler tarafýndan karadaki kale kadar önemsenmiţtir.

*ETKÝNLÝĐÝMÝZ ÇAĐ-EDE TURÝZM Ýţbirliđi ile gerçekleţtirilmektedir.*


Etkinlik Programý

ETKÝNLÝK PROGRAMI

06:45 Toplanma, Barajyolu 6,5 Durak Koton Mađazasý Yaný, Kardeţler Unlu Mamülleri

07:00 Hareket

08:45 Cambazlý Köyündeki Çay Bahçesinde Kahvaltý Molasý (getirdiđimiz yiyecekler ile)

09:30 Uzuncaburç’a varýţ ve yürüyüţ baţlangýcý

Uzuncaburç, roma yolu, olba krallýđý, olba vadisi

15:30 Kýz Kalesi’ne hareket

16:00 Kýz Kalesi’nde Fotođraf Çekimi

17:30 Adana’ya hareket

19:30 Adana’ya varýţ


Gerekli Ekipmanlar

YANINIZA ALMANIZ GEREKENLER

Yađmurluk, yedek kýyafet, mevsime uygun kýyafetler, Yürüyüţ ayakkabýsý, sýrt çantasý, en az 2 Lt su, enerji verecekler gýdalar (kuru üzüm, kuru kayýsý, fýndýk, ceviz gibi)


Fiyat Bilgileri

ÜCRET BÝLGÝSÝ: 50 TL

Kulüp Üyelerimiz ve Lisanlý Sporcularýmýz için: 45 TL

EFT/HAVALE OLARAK ÜCRETÝ ÖDEMEK ÝÇÝN:

HESAP ADI : EDE ORGANÝZASYON- iBAN : TR7100 0320 0000 0000 4183 9496 (TEB BANKASI)

Ödeme yaptýktan sonra bilgi vermeniz yeterlidir.

Ücrete Dahil Olan Hizmetler:

* Adana’dan Ulaţým

* Türsab Belgeli Araçlar ile Ulaţým

* Rehberlik ve Ekipman

* Giderler geziye katýlýcak katýlýmcýlarýmýza pay edilir.

Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler:

Gün Boyu Yiyecek ve Ýçecekleriniz.


Rezervasyon
0530 490 6307
Yemek
Mangal yanmayacaktýr. Tüm katýlýmcýlar sabah kahvaltýlarýný ister evlerinde yapabilirler, isterlerse getirdiđiniz yiyecekler ile Cambazlý Köyünde vereceđimiz molada yapabilir. Öđlen yemeklerinizi ve kiţisel eţyalarýnýzý etkinlikten önceki gün çantanýza koymayý unutmayýnýz.
Parkur

PARKUR BÝLGÝSÝ

Yaklaţýk 12 km kolay bir parkurdur.

Çocuklar Ýçin Detay
-
Aracýnýz ile Katýlým
-


Tüm Etkinlikler için týklayýnýz..
Etkinliđin Detaylarýn Hýzlý Ulaţým

Güncel Etkinlikler
Fotograf Semineri
28.11.2019 - 19:00

Çözüm Ortaklarýmýz© 2016 - YÜRÜÇEK Dođa Sporlarý ve Fotođraf Kulübü


+90 (530) 490 63 07       bilgi@yurucek.org       www.yurucek.org


YürüÇek Facebook YürüÇek Twitter YürüÇek YouTube