Ana Sayfa   |  Duyurular   |  Faaliyet Alanlarýmýz   |  Sýkça Sorulan Sorular   |  Sosyal Sorumluluk Projeleri   |  Çözüm Ortaklarý   |  Ýletiþim YürüÇek Facebook YürüÇek Twitter YürüÇek YouTube      
Hakkýmýzda | Etkinlik Takvimi | Doða Etkinlikleri | Fotoðraf Etkinlikleri | Geçmiþ Etkinlikler | Üyelik
 

Geçmiþ Etkinlikler
UZUNCABURÇ / ROMA YOLU / OLBA KRALLIÐI / OLBA VADÝSÝ / KIZ KALESÝ FOTOÐRAF GEZÝSÝ

UZUNCABURÇ / ROMA YOLU / OLBA KRALLIÐI / OLBA VADÝSÝ / KIZ KALESÝ FOTOÐRAF GEZÝSÝ
5.2.2017 - 06:45

Detaylar

UZUNCABURÇ / ROMA YOLU / OLBA KRALLIÐI / OLBA VADÝSÝ / KIZ KALESÝ

5 ÞUBAT 2017 Pazar

YÜRÜÇEK DOÐA SPORLARI ve FOTOÐRAF KULUBÜ olarak, doða yürüyüþlerimize tarih kokan bir yürüyüþ ile devam ediyoruz. Tüm doða severleri ve fotoðrafçýlarý etkinliðimize bekliyoruz.

Sabah Kahvaltýsý için Cambazlý Köyünde Çay Ocaðýnda durulacaktýr. Uzuncaburç köyüne varýlarak Roma Yolu (1,5 km) yürüyüþümüz baþlayacaktýr. Daha sonra 1 km asfaltta yürüyüþün ardýndan, Olba krallýðý vadiden 9-10 km civarýnda yürünerek, yürüyüþümüz son bulacaktýr, Fotoðraf Çekimi için Kýz Kalesine geçiyoruz. Günlerin kýsa olmasý ve yolun uzun olmasýndan dolayý etkinlik bitiminde ateþ yakýlmayacaktýr. Tüm katýlýmcýlar sabah kahvaltýlarýný ister evlerinde yapabilirler, isterlerse getirdiðiniz yiyecekler ile Cambazlý Köyünde vereceðimiz molada yapabilir. Öðlen yemeklerinizi ve kiþisel eþyalarýnýzý etkinlikten önceki gün çantanýza koymayý unutmayýnýz. Yolda alýþveriþ molasý için durulmayacaktýr. Etkinlik detaylarý aþaðýdaki gibidir.

Tarih ve Kültür Gezisi Nedeniye, Ören yerlerine giriþ ücretli olacaðýndan, eðer varsa Müze Kartý Olanlar veya ÝÞ Bankasý Maksimum Kartý olanlar yanlarýnda bulundurmalarý, Önemle rica olunur.

ETKÝNLÝK PROGRAMI

06:45 Toplanma, Barajyolu 6,5 Durak Koton Maðazasý Yaný, Kardeþler Unlu Mamülleri

07:00 Hareket

08:45 Cambazlý Köyündeki Çay Bahçesinde Kahvaltý Molasý (getirdiðimiz yiyecekler ile)

09:30 Uzuncaburç’a varýþ ve yürüyüþ baþlangýcý

Uzuncaburç, roma yolu, olba krallýðý, olba vadisi

15:30 Kýz Kalesi’ne hareket

16:00 Kýz Kalesi’nde Fotoðraf Çekimi

17:30 Adana’ya hareket

19:30 Adana’ya varýþ

ÜCRET BÝLGÝSÝ: 50 TL

Kulüp Üyelerimiz ve Lisanlý Sporcularýmýz için: 45 TL

EFT/HAVALE OLARAK ÜCRETÝ ÖDEMEK ÝÇÝN:

HESAP ADI : EDE ORGANÝZASYON- iBAN : TR7100 0320 0000 0000 4183 9496 (TEB BANKASI)

Ödeme yaptýktan sonra bilgi vermeniz yeterlidir.

Ücrete Dahil Olan Hizmetler:

* Adana’dan Ulaþým

* Türsab Belgeli Araçlar ile Ulaþým

* Rehberlik ve Ekipman

* Giderler geziye katýlýcak katýlýmcýlarýmýza pay edilir.

Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler:

Gün Boyu Yiyecek ve Ýçecekleriniz.

YÜRÜÇEK , Türkiye Daðcýlýk Federasyonu Üyesi bir Daðcýlýk Kulübüdür.

DETAYLI BÝLGÝ ve REZERVASYON için;

SIRRI KÜÇÜKARSLAN, 0530 490 6307

Web Sayfamýz: www.yurucek.org

Facebook Sayfamýz: https://www.facebook.com/groups/yurucek.org/

YANINIZA ALMANIZ GEREKENLER

Yaðmurluk, yedek kýyafet, mevsime uygun kýyafetler, Yürüyüþ ayakkabýsý, sýrt çantasý, en az 2 Lt su, enerji verecekler gýdalar (kuru üzüm, kuru kayýsý, fýndýk, ceviz gibi)

PARKUR BÝLGÝSÝ

Yaklaþýk 12 km kolay bir parkurdur.

Uzuncaburç hakkýnda;

Silifke’nin 30 km. kuzeyinde, bugünkü Uzuncaburç Köyü’nün kapladýðý sit alaný, Hellenistik Çaðda Olba’nýn (Ura) ibadet yeri idi.

Bugün Ura olarak tanýnan Olba kenti, Uzuncaburç’un 4 km doðusunda önemli bir yerleþim yeri olup, halkýn ibadet ettiði Zeus Tapýnaðý Uzuncaburç’ta yer almaktaydý.

Ancak Romalýlar yöreye egemen olduktan sonra M.S I. yüzyýlýn sonlarýna doðru Zeus Tapýnaðý’nýn bulunduðu yere özel önem vererek, burasýný Olba’dan ayýrýp Diakaiseria adýyla baðýmsýz bir site haline getirmiþlerdir. Nitekim burada Zeus Tapýnaðý ile kent burcu dýþýnda kalan bütün mimari yapýlar, Roma dönemine aittir.

Bizans döneminde de burasý yerleþim yeri olarak kullanýlmýþtýr.

Olba Krallýðý hakkýnda,

Uzuncaburç’un 4 km doðusundaki Ura, Helenistik dönemde Olba Krallýðý’nýn merkezi ve önemli bir ticaret þehri idi. Bir tepenin üzerinde kurulmuþ bulunan antik kentten günümüze kadar gelebilmiþ kalýntýlar arsýnda çeþme binasý, su kemeri, evler, tiyatro ve nekropol bulunmaktadýr.

Buradaki en önemli yapýtlardan biri olan çeþme binasý Septimus Severus (Ý.S. 193 - 211) zamanýnda yaptýrýlmýþtýr. Lamus Deresi’nden alýnan su kanal, tünel ve akuadüklerle bu çeþmeye akýtýlýyordu.

Kýz Kalesi hakkýnda,

Beldenin adýný aldýðý ve Deniz Kalesi olarak da anýlan Kýzkalesi, belde sahilindeki küçük bir adacýðýn üzerinde kurulmuþtur. Kýyýya uzaklýðý bulunduðunuz yere göre deðiþmekle birlikte ortalama 600 m. kadardýr. Burada bulunan bir yazýttan 1199 yýlýnda I. Leon tarafýndan yaptýrýlmýþ olduðunu öðreniyoruz. 1361’de Kýbrýs Krallýðý tarafýndan zapt edilmiþtir. Strabon , Roma Dönemi’nde korsanlarýn burasýný barýnak olarak kullandýklarýndan bahsetmektedir. Bu kalede Bizans ve Ermeniler tarafýndan karadaki kale kadar önemsenmiþtir.

*ETKÝNLÝÐÝMÝZ ÇAÐ-EDE TURÝZM Ýþbirliði ile gerçekleþtirilmektedir.*


Etkinlik Programý

ETKÝNLÝK PROGRAMI

06:45 Toplanma, Barajyolu 6,5 Durak Koton Maðazasý Yaný, Kardeþler Unlu Mamülleri

07:00 Hareket

08:45 Cambazlý Köyündeki Çay Bahçesinde Kahvaltý Molasý (getirdiðimiz yiyecekler ile)

09:30 Uzuncaburç’a varýþ ve yürüyüþ baþlangýcý

Uzuncaburç, roma yolu, olba krallýðý, olba vadisi

15:30 Kýz Kalesi’ne hareket

16:00 Kýz Kalesi’nde Fotoðraf Çekimi

17:30 Adana’ya hareket

19:30 Adana’ya varýþ


Gerekli Ekipmanlar

YANINIZA ALMANIZ GEREKENLER

Yaðmurluk, yedek kýyafet, mevsime uygun kýyafetler, Yürüyüþ ayakkabýsý, sýrt çantasý, en az 2 Lt su, enerji verecekler gýdalar (kuru üzüm, kuru kayýsý, fýndýk, ceviz gibi)


Fiyat Bilgileri

ÜCRET BÝLGÝSÝ: 50 TL

Kulüp Üyelerimiz ve Lisanlý Sporcularýmýz için: 45 TL

EFT/HAVALE OLARAK ÜCRETÝ ÖDEMEK ÝÇÝN:

HESAP ADI : EDE ORGANÝZASYON- iBAN : TR7100 0320 0000 0000 4183 9496 (TEB BANKASI)

Ödeme yaptýktan sonra bilgi vermeniz yeterlidir.

Ücrete Dahil Olan Hizmetler:

* Adana’dan Ulaþým

* Türsab Belgeli Araçlar ile Ulaþým

* Rehberlik ve Ekipman

* Giderler geziye katýlýcak katýlýmcýlarýmýza pay edilir.

Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler:

Gün Boyu Yiyecek ve Ýçecekleriniz.


Rezervasyon
0530 490 6307
Yemek
Mangal yanmayacaktýr. Tüm katýlýmcýlar sabah kahvaltýlarýný ister evlerinde yapabilirler, isterlerse getirdiðiniz yiyecekler ile Cambazlý Köyünde vereceðimiz molada yapabilir. Öðlen yemeklerinizi ve kiþisel eþyalarýnýzý etkinlikten önceki gün çantanýza koymayý unutmayýnýz.
Parkur

PARKUR BÝLGÝSÝ

Yaklaþýk 12 km kolay bir parkurdur.

Çocuklar Ýçin Detay
-
Aracýnýz ile Katýlým
-


Tüm Etkinlikler için týklayýnýz..
Etkinliðin Detaylarýn Hýzlý Ulaþým

Güncel Etkinlikler
Yirce Kayýn Ormanlarý Fotoðraf Gezisi ve Doða Yürüyüþü (Günübirlik)
24.11.2019 - 07:15
💐🎈ORMANYA & MAÞUKÝYE & ESKÝÞEHÝR TURU 🎈💐
29.11.2019 - 20:00
Fotograf Semineri
28.11.2019 - 19:00

Çözüm Ortaklarýmýz© 2016 - YÜRÜÇEK Doða Sporlarý ve Fotoðraf Kulübü


+90 (530) 490 63 07       bilgi@yurucek.org       www.yurucek.org


YürüÇek Facebook YürüÇek Twitter YürüÇek YouTube